Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia procedury przygotowania oferty

I.        Dokumenty konieczne w przypadku umowy wynajmu pojazdów: 

1)     Dokumenty finansowe za dwa pełne lata obrachunkowe w postaci bilansu, rachunku zysków i strat i ewentualnie przepływów oraz aktualne dokumenty finansowe tj. sprawozdanie F-01 lub dokumenty w postaci bilansu i rachunku zysków i strat według stanu na koniec ostatniego kwartału jeżeli dokumentacja jest składana do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu kończącym kwartał,

2)     Zaświadczenia z ZUS i US (wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed terminem złożenia dokumentacji),

3)     dokumenty określające status prawny klienta oraz zasady jego reprezentacji (wyciąg z KRS, umowa spółki, wpis do ewidencji),

4)     zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON (jeżeli wnioskodawca ma obowiązek posługiwania się nr REGON),

5)     w przypadku osób fizycznych (przedsiębiorców) kopia dowodu osobistego (umożliwiająca identyfikacje nr PESEL),

6)     inne dokumenty związane ze specyfiką działalności prowadzonej przez klienta, np. koncesje, zezwolenia,

7)     zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

Uwaga:

·         dokumenty muszą być ważne, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem ich przedłożenia (z wyłączeniem dokumentów, których ważność jest bezterminowa np. poświadczające nabycie uprawnień zawodowych, zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON, o ile jego brzmienie jest zgodne z brzmieniem dokumentu określającego status prawny wnioskodawcy, numer identyfikacji podatkowej NIP, umowy spółki, dokumenty wydane przez Ministra Sprawiedliwości powołującego notariusza i wyznaczającego siedzibę jego kancelarii),

·         dokumenty przedkładane w banku powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika Kredytobiorcy (pełnomocnictwo/ upoważnienie powinno być w oryginale złożone w banku,

·         dokumenty sporządzone w językach obcych muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski. (przez tłumacza przysięgłego)

 

II.      Dokumenty określające status prawny oraz zasady reprezentacji

 

1.       Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna:

1)      wyciąg z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS),

2)      statut (spółki akcyjnej) lub umowa (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), sporządzona w formie aktu notarialnego,

3)      pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, o ile dane te nie wynikają z rejestru.

Do reprezentacji spółki uprawniony jest zarząd, a jej zasady zawiera umowa spółki. W KRS określa się sposób reprezentacji (np. jednoosobowa, łączna) i wskazuje się osoby uprawniane do reprezentacji. W przypadku braku wyraźnego wpisu, przyjmuje się, że chodzi o reprezantację łączną. Możliwe jest także działanie przez prokurenta, jeżeli jego ustanowienie zostało ujawnione w rejestrze.

 

2.       Spółka jawna:

1)      wyciąg z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

2)      umowa spółki, niewymagająca potwierdzenia notarialnego,

3)      pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, o ile dane te nie wynikają z rejestru.

Spółka jawna w sprawach bieżących jest reprezentowana przez każdego ze wspólników, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej. W sprawach przekraczających zwykły zarząd konieczne jest współdziałanie wszystkich wspólników. Możliwe jest także działanie przez prokurenta, jeżeli jego ustanowienie zostało ujawnione w rejestrze.

 

3.       Spółka cywilna:

1)      umowa spółki,

2)      dokument stwierdzający uzyskanie koncesji na wykonywanie danego typu działalności (w przypadku wykonywania działalności koncesjonowanej),

3)      zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników.

Zasady reprezentacji spółki cywilnej określają postanowienia umowy spółki, a w przypadku nie uregulowania ich w umowie stosuje się przepisy art. 865 i 866 K.c. W sprawach przekraczających zwykły zarząd, konieczna jest zgoda wszystkich wspólników w formie uchwały lub ich łączne działanie.

 

4.       Przedsiębiorstwa państwowe:

1)      wyciąg z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

2)      nominacje osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych.

Status prawny przedsiębiorstwa państwowego określa ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 112 poz. 981, z późniejszymi zmianami). Do reprezentacji przedsiębiorstwa państwowego uprawniony jest dyrektor przedsiębiorstwa, jego zastępca oraz pełnomocnicy w zakresie umocowania. Osoby te podlegają wpisowi do rejestru prowadzonego przez właściwy sąd.

 

5.       Spółka komandytowa:

1)      wyciąg z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

2)      umowa spółki, sporządzona w formie aktu notarialnego,

3)      pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, o ile dane te nie wynikają z rejestru.

Spółka komandytowa może być reprezentowana jedynie przez komplementariuszy - wspólników,  którzy za zobowiązania spółki odpowiadają bez ograniczeń - działających łącznie lub jednoosobowo. Komplementariusze mogą ustanowić pełnomocnika lub prokurenta. Do ustalenia uprawnień do działania za spółkę komandytową konieczne jest sprawdzenie, czy osoby te, w tym pełnomocnicy i prokurenci były wpisane do aktualnego KRS, a także zapoznanie się z umową spółki określającą zasady reprezentacji.

 

6.       Spółka komandytowo-akcyjna:

1)      wyciąg z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

2)      statut w formie aktu notarialnego,

Nazwiska i imiona osób uprawnionych do reprezentacji spółki i sposób reprezentacji oraz ewentualne ograniczenia wynikają z rejestru. Spółka jest reprezentowana przez komplementariuszy, których z mocy statutu lub prawomocnego orzeczenia sądu nie pozbawiono prawa reprezentowania spółki. Akcjonariusz może jedynie reprezentować spółkę jako pełnomocnik.

 

7.       Spółka partnerska:

1)      wyciąg z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

2)      umowę spółki w formie aktu notarialnego,

Każdy partner ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie, chyba że  umowa spółki  stanowi inaczej. Możliwe jest także działanie przez prokurenta, jeżeli jego ustanowienie ujawniono w rejestrze.

 

8.       Spółki "w organizacji":

1)      spółka z ograniczoną odpowiedzialnością "w organizacji" jest reprezentowana przez zarząd albo pełnomocnika powołanego jednomyślną uchwałą wspólników; w spółce jednoosobowej w organizacji jedyny wspólnik nie ma prawa reprezentowania spółki - nie dotyczy to zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego,

2)      spółka akcyjna "w organizacji" do chwili ustanowienia zarządu jest reprezentowana przez wszystkich założycieli działających łącznie albo przez pełnomocnika ustanowionego jednomyślną uchwałą założycieli.

Z chwilą wpisu do rejestru "spółka w organizacji" (lit a i b) staje się odpowiednio, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółką akcyjną, uzyskuje osobowość prawną i wchodzi w prawa i obowiązki spółki "w organizacji".

 

9.       Osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą:

1)      zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

2)      dokument stwierdzający uzyskanie koncesji na wykonywanie danego rodzaju działalności (w przypadku wykonywania działalności koncesjonowanej).

Status prawny osób fizycznych określają przepisy działu I Kodeksu cywilnego, a także przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych mogą działać osobiście lub przez pełnomocnika.

 

10.   Jednostki samorządu terytorialnego - województwa:

1)      statut,

2)      dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590), ustrój województwa określa statut. Województwo ma osobowość prawną i jest reprezentowane przy wykonywaniu czynności prawnych przez:

a)      marszałka województwa wraz z członkiem zarządu województwa, chyba że statut województwa stanowi inaczej,

b)      marszałka województwa jednoosobowo, o ile sejmik województwa udzieli takiego upoważnienia,

c)       kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, działających jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego im przez zarząd województwa,

 

11.   Jednostki samorządu terytorialnego - powiaty, gminy:

1)      statut,

2)      dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych.

 

12.   Fundusze celowe - gminne, powiatowe, wojewódzkie:

1)      wskazanie aktu prawnego, na podstawie którego działa fundusz i miejsca jego publikacji,

2)      uchwała właściwego organu funduszu o powołaniu osób uprawnionych do składania w jego imieniu oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, o ile dane te wynikają z aktu prawnego o jego powołaniu.

 

13.   Związki komunalne gmin:

1)      wyciąg z rejestru związków międzygminnych,

2)      dokument wskazujący osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych.

 

14.   Sejmiki samorządowe:

1)      regulamin działania,

2)      dokument wskazujący osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych.

 

15.   Stowarzyszenia gmin:

1)      wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego,

2)      dokument wskazujący osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, o ile dane te nie wynikają z rejestru.

 

16.   Gminne, powiatowe lub wojewódzkie  jednostki budżetowe, zakłady  budżetowe, gospodarstwa pomocnicze przy jednostkach budżetowych, środki specjalne jednostek budżetowych:

1)      dokumenty organów stanowiących o utworzeniu jednostek,

2)      pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych.

 

17.   Spółdzielnie:

1)      statut spółdzielni, określający  w szczególności nazwę spółdzielni, siedzibę i teren działania, przedmiot działania,

2)      wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego,

3)      nominacje lub pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych.

 

18.   Nierezydenci działający poprzez przedstawicielstwa, przedsiębiorstwa lub    oddziały mające siedzibę za granicą: wyciąg właściwy dla siedziby nierezydenta zawierający podstawowe dane o nierezydencie wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego

 

19.   Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych:

1)      statut towarzystwa ubezpieczeń sporządzony w formie aktu notarialnego,

2)      wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego,

3)      nominacje lub pełnomocnictwa, o ile dane te nie wynikają z rejestru.

 

20.   Notariusze:

1)      dokument wydany przez Ministra Sprawiedliwości powołujący notariusza i wyznaczający siedzibę jego kancelarii, lub

2)      wyciąg z rejestru kancelarii Ministra Sprawiedliwości, lub

3)      powołanie się na właściwy Monitor Polski, w którym Minister Sprawiedliwości ogłasza wykaz zarejestrowanych kancelarii notarialnych.

 

21.   Komornicy: dokument uprawniający do wykonywania zawodu (np. nominacja, legitymacja służbowa).

  

22.   Wydawnictwa prasowe, redakcje:

1)      wyciąg z rejestru prowadzonego przez Sąd Wojewódzki właściwy miejscowo dla siedziby wydawcy,

2)      nominacje redaktora naczelnego, o ile dane  te nie wynikają z rejestru.

 

23.   Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej:

1)      wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego,

2)      dokument wskazujący osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych.

 

Wypożyczalnia TRANSPOST    TRANS-POZ S.A.